Follow Us:

   

ภาพถ่ายได้รับการเอื้อเฟื้อจากสำนักงานใหญ่ องค์กรยูเนสโก ณ กรุงปารีส เพื่อการจัดแสดงในนิทรรศการชั่วคราว ที่สยาม โอเชี่ยน เวิร์ด กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงตุลาคม พ.ศ. 2553

Flash is required!