Follow Us:

Flash is required!
Flash is required!

ShipRep

ShipRep

ShipRep

ShipRep

ShipRep

ShipRep

สืบสาวราวเรื่องเรืออับปาง

นักโบราณคดีใต้น้ำเป็นเสมือนนักสืบผู้สืบเสาะร่องรอยจากแหล่งเรือจมเพื่อหาเบาะแสในอดีต นักโบราณคดีร้อยเรียงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรืออับปางลำนั้นๆขึ้นใหม่พร้อมทั้งปลุกประวัติศาสตร์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยการสำรวจซากเรือ และบันทึกข้อมูลโบราณวัตถุแต่ละชิ้นอย่างละเอียด

เรือจำลองลำนี้มีต้นแบบมาจากแหล่งเรือจมเสม็ดงาม ซึ่งปัจจุบันได้รับการสงวนรักษาอยู่ ณ แหล่งที่ตั้งเดิมของเรือ ในบริเวณอู่ต่อเรือโบราณ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

Flash is required!