Follow Us:

ภาษาไทย | English

กำหนดการ

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ การประชุมสัมมนา

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา

รายการ

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิดการประชุมสัมมนา

×          คำกล่าวต้อนรับ โดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

×          คำกล่าว โดย ดร. ซุง บี ฮาน ตัวแทนผู้อำนวยการยูเนสโก กรุงเทพมหานคร

×          คำกล่าวแสดงความยินดี โดย ฯพณฯ ท่าน คาเรล ฮาร์ทโทค เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

×          คำกล่าวรายงาน โดย นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร

×          คำกล่าวเปิดการประชุม โดย ฯพณฯ ท่าน วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

การบรรยายพิเศษ: มาตรฐานสากลสำหรับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก

๑.     จากกฏบัตรเวนิส สู่ นารา+๒๐ (๓๐ นาที)

โดย ดร. กามินี วิเจสุริยา สถาบันนานาชาติเพื่อการศึกษาการสงวนรักษาและบูรณะมรดกทางวัฒนธรรม (อิคครอม)

๒.     พัฒนาการล่าสุดของแนวทางและมาตรฐานด้านการบริหารจัดการมรดกทางโบราณคดี (๓๐ นาที)

โดย ดร. ดักกลาส ซี. โคเมอร์ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศด้านการจัดการมรดกทางโบราณคดี (อิโคโมส-ไอคาห์ม)

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ น.

ช่วงที่ ๑หลักการและแนวทางการปฏิบัติแบบสากล ในการอนุรักษ์โบราณสถานอิฐ สำหรับแหล่งมรดกโลก

๓.     แหล่งมรดกโลกปูชนียสถานหมีเซิน และการอนุรักษ์ (๒๕ นาที)

โดย นายดัง คานห์ ง็อค สถาบันเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม

๔.     แหล่งมรดกโลกเมืองพระนคร และการอนุรักษ์ (๒๕ นาที)

โดย ดร. คริสตอฟ ปอต์ติเยร์ สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ

๑๑.๒๐ - ๑๑.๕๐ น.

การอภิปราย: ข้อเสนอแนะสำหรับการอนุรักษ์มรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (๓๐ นาที)

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร. อมรา ศรีสุชาติ กรมศิลปากร ประเทศไทย

๑๑.๕๐ - ๑๓.๐๐ น.

อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๕ น.

ช่วงที่ ๒: การอนุรักษ์โบราณสถานอิฐในแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา: ความท้าทายและสิ่งที่ดำเนินการ

๕.     การอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากมหาอุทกภัย (๒๕ นาที)

โดย ดร. นิชิอุระ ทาดะเทรุ สภานานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี (อิโคโมส)

๖.     การพัฒนาแผนแม่บทเพื่อการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (๒๕ นาที)

โดย นายอนันต์ ชูโชติ กรมศิลปากร

๗.    มาตรการป้องกันการเสื่อมสภาพจากเกลือในโบราณสถานอิฐ: การศึกษาภาคสนามที่วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา (๒๕ นาที)

โดย ดร. มาซาฮิโกะ โทโมดะ สถาบันวิจัยด้านมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น

๘.    โครงการอนุรักษ์วัดราชบูรณะโดยประเทศเยอรมนี – การบันทึกข้อมูล การวิจัย การอนุรักษ์และการจัดอบรม (๒๕ นาที)

โดย ดร. ฮานส์ เลเซ่น สถาบันวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์แห่งโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี

๙.    โครงการอนุรักษ์และจัดอบรมที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (๒๕ นาที)

โดย นางสาวโจเซฟีน ดิลาริโอ กองทุนโบราณสถานโลก สหรัฐอเมริกา

๑๕.๐๕ - ๑๕.๓๕ น.

การอภิปราย: ประเด็นหลักเกี่ยวกับความแท้ และความครบถ้วน สำหรับแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (๓๐ นาที)

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๕.๓๕ - ๑๕.๕๐ น.

พักอาหารว่าง

๑๕.๕๐ - ๑๗.๐๕ น.

ช่วงที่ ๓การฟื้นฟูงานช่างฝีมือแบบดั้งเดิม ของงานอนุรักษ์อิฐ และปูนโบราณ สำหรับแหล่งมรดกโลก

๑๐.      ระบบความรู้ดั้งเดิมในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในประเทศอินเดีย (๒๕ นาที)

โดย ดร. กูร์มีท ราย โครงการริเริ่มเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประเทศอินเดีย

๑๑.      การใช้วัสดุและเทคนิคดั้งเดิมในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในประเทศกัมพูชา (๒๕ นาที)

โดย ดร. ลี วันนา หน่วยงานระดับชาติเพื่อการปกป้องคุ้มครองแหล่งโบราณสถานและการบริหารจัดการภูมิภาคเมืองพระนคร (อัปสรา) ประเทศกัมพูชา

๑๒.     การฟื้นฟูภูมิปัญญาช่างฝีมือสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์มรดกโลก (๒๕ นาที)

โดย ดร. อมรา ศรีสุชาติ กรมศิลปากร

๑๓.     การใช้วัสดุดั้งเดิมในการอนุรักษ์ปูนปั้นในประเทศไทย (๒๕ นาที)

โดย นายอภิชาติ สุวรรณ กองโบราณคดี กรมศิลปากร

๑๗.๐๕ - ๑๗.๓๐ น.

การอภิปราย: ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานช่างฝีมือตามประเพณีดั้งเดิมในการอนุรักษ์แหล่งมรดก (๒๕ นาที)

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร. ดักกลาส ซี. โคเมอร์ อิโคโมส-ไอคาห์ม

๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

สรุปการประชุมสัมมนา

๑๙.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม


๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙    ลงพื้นที่ดูแหล่งโบราณสถานนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เวลา

รายการ

๐๘.๐๐ น.

เดินทางออกจากที่พักไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

๐๘.๓๐ น.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

×          ชมเครื่องทองที่ขุดพบจากกรุวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ

×          ชมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุรูปแบบอยุธยา

๐๙.๔๕ น.

วัดมหาธาตุ

×          ชมรูปแบบสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนปลาย

×          ศึกษาเทคนิคการอนุรักษ์โบราณสถานในรูปแบบต่างๆ

๑๐.๓๐ น.

วัดราชบูรณะ

×          ชมพระปรางค์ที่สมัยอยุธยาตอนต้นและภาพจิตรกรรมภายในกรุที่ค้นพบเครื่องทอง

×          ศึกษาเทคนิคการอนุรักษ์ปูนปั้น โดยโครงการอนุรักษ์งานศิลปะปูนปั้นและโครงสร้างอิฐวัดราชบูรณะ ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์แห่งโคโลญจน์ กับกรมศิลปากร

๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง ณ วัดราชบูรณะ

๑๑.๐๐ น.

วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังโบราณ และวิหารพระมงคลบพิตร

×          ศึกษาเทคนิคการบูรณะโบราณสถานรุ่นแรกในประเทศไทยที่เจดีย์ประธาน ๓ องค์

×          ศึกษาประวัติและรูปแบบการบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระมงคลบพิตร

๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ คุ้มขุนแผน

๑๓.๐๐ น.

วัดส้ม

×          ชมพระปรางค์และลายปูนปั้นในศิลปะอยุธยาตอนต้น ที่ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์

×          ศึกษารูปแบบการอนุรักษ์โบราณสถานและลายปูนปั้นในยุคก่อน

๑๓.๔๕ น.

วัดหน้าพระเมรุ

×          ศึกษารูปแบบการบูรณปฏิสังขรณ์รพระอุโบสถที่มีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

×          สักการะและชมพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ  พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ ภายในพระอุโบสถ

๑๔.๑๕ น.

วัดศาลาปูนวรวิหาร

×          ชมเทคนิคการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน ตามโครงการบูรณะวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี

๑๔.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

๑๕.๓๐ น.

วัดภูเขาทอง

×          ชมเจดีย์ทรงย่อมุมไม้สิบสองขนาดใหญ่ ที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง

×          ศึกษาแนวทางการใช้งานพื้นที่ร่วมกันระหว่างวัดกับโบราณสถาน

๑๖.๓๐ น.

เดินทางไปยัง วัดไชยวัฒนาราม           

×          ชมวัดที่สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองตามคติจักรวาล

×          ชมเทคนิคการอนุรักษ์ปูนปั้น โดยโครงการฟื้นฟูบูรณะวัดไชยวัฒนาราม ความร่วมมือระหว่างกองทุนโบราณสถานโลก และกรมศิลปากร

๑๘.๐๐ น.

งานจัดเลี้ยงรับรอง ณ ลานจัดงาน วัดไชยวัฒนาราม

๒๐.๐๐ น.

เดินทางกลับที่พัก


๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  การประชุมสัมมนา

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา

รายการ

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

การถ่ายทอดข้อมูลจากการดูงานในแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา : ข้อสังเกต และคำแนะนำ

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร. ซุง บี ฮาน องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.

  พักอาหารว่าง

๑๐.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.

ช่วงที่ ๔ (การอภิปราย) สรุปแนวปรัชญาสำหรับการอนุรักษ์โบราณสถานอิฐ ณ แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการอภิปรายโดย นางมนฑิรา หรยางกูร อูนากูล องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร

๑.      การให้คำจำกัดความกับ ความแท้ และความครบถ้วน ในบริบทของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

๒.     การปรับปรุงหลักการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ตามแนวมาตรฐานสากล

๓.     การพัฒนาศักยภาพทั้งทางวิชาการและทางเทคนิค ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ที่ปรับปรุงแล้ว

๑๒.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.

ช่วงสรุปการประชุมสัมมนา

คำกล่าวขอบคุณ โดย นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร

๑๒.๑๕ - ๑๓.๓๐ น.

อาหารกลางวัน

๑๔.๐๐ น.

เดินทางกลับ