Follow Us:

You can now download all presentations at this symposium HERE

ท่านสามารถดาวน์โหลดการนำเสนอทั้งหมดในการประชุมได้แล้วที่นี่

Photo courtesy: Surayut Wiriyadamrong/Fine Arts Department of Thailand

Background

The symposium was initiated in response to the decision of the World Heritage Committee on the state of conservation of the Historic City of Ayutthaya World Heritage Site.

The symposium will provide a platform for exchanging knowledge on conservation of brick monuments in the context of World Heritage Sites, in line with international standards and World Heritage principles elated to authenticity and integrity. It will be attended by experts from various international institutes related to cultural heritage conservation, for instance, National Research Institute for Cultural Properties (Japan), Cologne Institute of Conservation Sciences (Germany), World Monuments Fund, ICOMOS, ICCROM and national agencies responsible for the conservation of brick-associated World Heritage Sites in South-East Asia.

The invited speakers will address a range of challenges in conservation, including the appropriate application of scientific conservation principles, traditional building techniques and materials in undertaking conservation of ancient sites, as well as practical ways to include local communities for sustainable heritage protection. 

The symposium will focus on thematic sessions, as follows:

Keynote Session:   International standards on the conservation of World Heritage Sites

Session 1:      Evolving principles and practices in the conservation of brick monuments for World Heritage Sites

Session 2:      Brick monument conservation in Historic City of Ayutthaya World Heritage Site: challenges and responses

Session 3:      Revival of traditional craftsmanship in brick and lime conservation for World Heritage Sites

Session 4:      Towards an updated conservation philosophy for brick monuments at Historic City of Ayutthaya World Heritage Site

The symposium also includes a one-day field visit to monuments in the Historic City of Ayutthaya, which will be followed by a half-day Session 4, which is a final panel discussion among participants.

The discussion aims to gather observations and recommendations that will result in the definition of authenticity and integrity in the context of Historic City of Ayutthaya World Heritage Site, the proposed update of conservation principles and practices in line with international standards and the recommendations for institutional and technical capacity building in heritage protection for Thailand.

ความเป็นมา

การประชุมสัมมนานี้ริเริ่มขึ้นเพื่อสนองต่อข้อตัดสินใจของคณะกรรมการมรดกโลก เกี่ยวกับสถานการณ์การอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมสัมมนาวิชาการนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการอนุรักษ์โบราณสถานอิฐในบริบทของแหล่งมรดกโลก ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและหลักการมรดกโลกเรื่องความแท้ (authenticity) และความครบถ้วน (integrity) โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม อาทิ สถาบันวิจัยด้านมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น สถาบันวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์แห่งโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี กองทุนโบราณสถานโลก อิโคโมส (ICOMOS) อิคครอม (ICCROM) และหน่วยงานในระดับชาติที่มีภารกิจอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกที่เป็นอิฐ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

วิทยากรรับเชิญในการประชุมครั้งนี้จะนำเสนอประเด็นความท้าทายด้านการอนุรักษ์ อาทิ การประยุกต์ ใช้หลักการอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์ วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างแบบประเพณีดั้งเดิม เพื่ออนุรักษ์แหล่งโบราณสถานอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ส่วนท้องถิ่นได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องคุ้มครองมรดกอย่างยั่งยืน โดยการประชุมสัมมนาประกอบด้วยประเด็นต่างๆในแต่ละช่วงดังนี้

การบรรยายพิเศษมาตรฐานสากลสำหรับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก

ช่วงที่ ๑หลักการและแนวทางการปฏิบัติแบบสากล ในการอนุรักษ์โบราณสถานอิฐ สำหรับแหล่งมรดกโลก

ช่วงที่ ๒การอนุรักษ์โบราณสถานอิฐในแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา : ความท้าทาย และสิ่งที่ดำเนินการ

ช่วงที่ ๓การฟื้นฟูงานช่างฝีมือแบบดั้งเดิม ของงานอนุรักษ์อิฐ และปูนโบราณ สำหรับแหล่งมรดกโลก

ช่วงที่ ๔สรุปแนวปรัชญาสำหรับการอนุรักษ์โบราณสถานอิฐ ณ แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

การประชุมสัมมนายังได้รวมถึงการลงพื้นที่สำรวจโบราณสถานในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งนำไปสู่การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านในช่วงที่ ๔ ในครึ่งวันสุดท้ายของการประชุม

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี้มุ่งรวบรวมข้อสังเกตและคำแนะนำต่างๆ นำมาประมวลเป็นนิยามความแท้และความครบถ้วนในบริบทของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สรุปเป็นแนวปรัชญา หลักการและแนวทางปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และใช้เป็นคำแนะนำในการเตรียม พร้อมสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อดูแลปกป้องมรดกของชาติไทยต่อไป