Follow Us:

Session 1: Dr. Amara Srisuchart

Dr. Srisuchart is an Honorary Expert at Fine Arts Department with expertise in archaeology, museum and artefact studies. She is the author of numerous academic publications from her experience in surveys, excavations and investigation of prehistoric and historic evidences in South-East Asia, such as Srivijaya and Khmer Kingdom.

ช่วงที่ ๑: ดร. อมรา ศรีสุชาติ

ดร. อมรา ศรีสุชาติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากร ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑศึกษา และโบราณวัตถุศึกษา ท่านเป็นผู้ประพันธ์หนังสือวิชาการหลายเล่ม ซึ่งมาจากประสบการณ์การทำงานสำรวจ ขุดค้นและวิจัยหลักฐานยุคประวัติศาสตร์และยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ อาทิ อาณาจักรศรีวิชัย และอาณาจักรขอม

Session 2: Dr. Yongtanit Pimonsathean

A former President of ICOMOS Thailand, Dr. Pimonsathean is currently an Associate Professor at Faculty of Architecture and Town Planning, Thammasart University, and an advisor on historic building conservation for the Crown Property Bureau of Thailand. He received a Ph.D. on Urban Engineering from University of Tokyo and a Diploma from Institute of Housing and Urban Development Studies of the Netherlands. Throughout his career, he has published extensively on the topics of cultural resource management in historic communities, heritage education and local involvement in conservation.

ช่วงที่ ๒: ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

ดร. ยงธนิศร์ เคยรับตำแหน่งประธานองค์กรอิโคโมสแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์ให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดร. ยงธนิศร์ ได้รับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมชุมชนเมือง จากมหาวิทยาลัยโตเกียว และอนุปริญญาจากสถาบันเพื่อการศึกษาด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตลอดระยะเวลาการทำงาน ท่านได้เขียนงานวิชาการจำนวนมากเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมในชุมชนประวัติศาสตร์ การศึกษาด้านแหล่งมรดก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานอนุรักษ์

Session 3: Dr. Douglas C. Comer

Dr. Comer is currently a Co-President of International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management (ICOMOS-ICAHM). He also co-edited ICAHM’s latest publication series, Multidisciplinary Perspectives in Archaeological Heritage Management. A Fulbright scholar in cultural resource management, he has served as research fellow at the South-East Asian Center for Archaeology and the Fine Arts (SPAFA) in Bangkok and a chairperson of the Nominating Committee for the Register of Professional Archaeologists (RPA). He is also a Principal of Cultural Site Research and Management Inc. (www.culturalsite.com), which operates in several regions including South-East Asia. He specializes management planning and archaeological interpretation, as well as the use of aerial and satellite remote sensing for archaeological research and resource protection.

ช่วงที่ ๓: ดร. ดักกลาส ซี. โคเมอร์

ปัจจุบัน ดร. โคเมอร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการร่วมของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศด้านการจัดการมรดกทางโบราณคดีภายใต้สภานานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี (อิโคโมส-ไอคาห์ม / ICOMOS-ICAHM) และเป็นบรรณาธิการร่วมของเอกสารชุดล่าสุดของคณะกรรมการ เรื่อง ทัศนคติต่างๆในสหสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางโบราณคดี (Multidisciplinary Perspectives in Archaeological Heritage Management) ท่านเป็นนักวิชาการทุนฟูลไบรท์ เป็นนักวิจัยที่ศูนย์ระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา) กรุงเทพมหานคร และเป็นประธานคณะกรรมการเสนอชื่อลงทะเบียนนักโบราณคดีอาชีพ (อาร์พีเอ) ท่านยังเป็นผู้บริหารบริษัทวิจัยและบริหารจัดการแหล่งทางวัฒนธรรม (www.culturalsite.com) ซึ่งปฏิบัติงานในหลายภูมิภาค รวมถึงเอเชียอาคเนย์ ดร.โคเมอร์มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนบริหารจัดการ การตีความทางโบราณคดี และการใช้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลทางอากาศและดาวเทียมเพื่อการวิจัยทางโบราณคดีและการปกป้องทรัพยากร

Session 4: Dr. Duong Bich Hanh

Dr. Hanh is the Chief of Culture Sector, UNESCO Bangkok. Prior to joining UNESCO in 2009, she worked for multilateral, bilateral and non-government organizations, including World Bank, UNDP, Asian Development Bank and New Zealand Ministry of Foreign Affairs. She has experience working in social research and international development for the last 20 years. Her research topics include tourism, ethnic minorities, migration issues, as well as interdisciplinary cultural heritage safeguarding principles and discourses.

ช่วงที่ ๔: ดร. ซุง บี ฮาน

ดร. ฮาน เป็นหัวหน้าแผนกวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะเข้าทำงานที่องค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่านได้รับตำแหน่งในองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง ธนาคารโลก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย และกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนิวซีแลนด์ ดร. ฮาน มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยทางสังคมและการพัฒนาระหว่างประเทศมาเป็นเวลา ๒๐ ปี โดยหัวข้อการวิจัยที่เชี่ยวชาญ อาทิ การท่องเที่ยว ชนกลุ่มน้อย การอพยพย้ายถิ่น และหลักการและประเด็นศึกษาเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม

Session 4: Mrs. Montira Horayangura Unakul

Mrs. Unakul is a National Professional Officer at Culture Sector, UNESCO Bangkok, specialized in World Heritage conservation, urban heritage and historic town management. Throughout her career at UNESCO, she has overseen implementation of multinational projects related to immovable and movable heritage, including UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation, and has co-edited Heritage Homeowners Preservation Manuals series for Yogyakarta and Kathmandu. She also supports programmes incorporating culture into national development strategies, particularly, the UNPAF Thailand joint partnership on Creative Economy.

ช่วงที่ ๔: นางมณฑิรา หรยางกูร อูนากูล

คุณมณฑิราเป็นเจ้าหน้าที่ชำนาญการประจำประเทศ ของแผนกวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก การบริหารจัดการแหล่งมรดกในเมืองและเมืองประวัติศาสตร์ ตลอดการทำงานที่องค์การยูเนสโก คุณมณฑิราได้ดูแล ประสานงานและดำเนินการโครงการระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ ร่วมถึงโครงการรางวัลด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และเป็นบรรณาธิการร่วมในการจัดทำชุดหนังสือคู่มือสำหรับเจ้าของบ้านในการดูแลรักษาบ้านที่เป็นแหล่งมรดก ให้แก่เมืองยอร์คยาการ์ตาและกาฐมาณฑุ นอกจากนี้ ท่านได้มีส่วนสนับสนุนโครงการบูรณาการวัฒนธรรมสู่กลยุทธ์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหประชาชาติ (UNPAF)