Follow Us:

ประกวดวาดภาพความเสมอภาคทางการศึกษา หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2555

กรุงเทพฯ 9 พฤศจิกายน 2555 – องค์การสหประชาชาติผู้ริเริ่มให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิง เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และเอเชียใต้ (EAP/SA UNGEI) ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมการประกวดเพื่อสนับสนุนความเสมอภาคในด้านการศึกษาระหว่างเด็กหญิงและเด็กชาย ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “บทบาทของครูเพื่อให้เด็กหญิงและเด็กชายได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ”

©China, Yuet Ting

โดยผู้สมัครควรมีอายุไม่เกิน 18 ปี และอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดควรแสดงถึงมุมมองที่ว่าครูจะทำอะไรหรืออย่างไรได้บ้างเพื่อให้เด็กหญิงและเด็กชายได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ในกระดาษขนาด A4 โดยสามารถเป็นภาพสี หรือขาว/ดำ และใช้อุปกรณ์วาดภาพประเภทใดก็ได้ อาทิเช่น ดินสอเทียน ดินสอสี หรือสีน้ำ ฯ ในจำนวนไม่เกิน 1 ภาพ สำหรับภาพวาดที่ส่งทางอีเมลล์ จะต้องจัดทำในรูปแบบ TIFF, EPS หรือ JPEG ด้วยความละเอียดของภาพอย่างน้อย 300 ดีพีไอ 

ภาพที่ส่งเข้าประกวดอาจมีข้อความสั้นๆประกอบ (ไม่เกิน 200 คำ)ในภาษาใดก็ได้เพื่อบรรยายภาพ หรือบรรยายความตั้งใจของผู้วาด แต่ไม่ใช่ข้อบังคับ หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2555 และประกาศผลในเดือน ธันวาคม 2555

ภาพวาดจำนวน 15 ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในสมุดบันทึกและเตรียมการสอนของครู ที่องค์การสหประชาชาติผู้ริเริ่มให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิง เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และเอเชียใต้ จะจัดพิมพ์และแจกจ่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และจะได้รับการเผยแพร่ในเว็ปไซต์ รวมทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารต่างๆของผู้จัดการประกวดในโอกาสต่อๆไป โดยผู้ชนะทั้ง 15 จะได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of Merit” และสมุดบันทึกจำนวน 3 เล่มเป็นที่ระลึก  

ผู้สมัครกรุณาส่งใบสมัครและภาพประกวด พร้อมทั้ง ระบุชื่อ ชื่อสกุล อายุ เพศ และประเทศ มาที่: 

ยูเนสโก กรุงเทพฯ แผนก APPEAL 
920 สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม 10110
หรือ อีเมล์: gender.bgk@unesco.org          
           
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.unescobkk.org/news/article/-81a9e527ee/ หรือ www.unescobkk.org/education/gender

สำหรับสื่อมวลชน ติดต่อคุณรจนา มโนวลัยเลา (r.manowalailao@unesco.org)  โทร 081 825 2188 

Bangkok Press Release 201212.11.2012