Follow Us:

World Day for Audiovisual Heritage, 27 October, 2016: "It’s your story – don’t lose it "

[ภาษาไทยอยู่ด้านล่าง] 


“Archives are humanity’s collective memory bank, maintained in many public and private organizations. Especially in remote areas, they are in desperate need of preservation.”  
Irina Bokova, UNESCO's Director-General

Audiovisual documents, such as films, radio and television programmes, audio and video recordings, contain the primary records of the 20th and 21st centuries.

This is especially the case for many Southeast Asia countries, where audio-visual records are closely tied to peoples’ understanding of personal and social memory, national identity, history and culture.

However, much of the world's, including Southeast Asia’s, audiovisual heritage has already been irrevocably lost through neglect, destruction, decay and technology obsolescence, thus impoverishing the memory of mankind.

Much more will be lost if we don’t take urgent action to safeguard audio-visual heritage. 

This is why the work of organisations such as the Thai film Archive is so important and why UNESCO is working for the safeguarding and preservation of audiovisual heritage through the Memory of the World Programme and initiatives such as the Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles publication.

The World Day for Audiovisual Heritage provides an occasion to acknowledge the importance of audiovisual documents and help ensure they are preserved for future generations to come.

Contact: For more information, please contact Mr. Andrew Henderson, Communication and Information Unit, UNESCO Bangkok, a.henderson@unesco.org

Ms. Kannika Chivapakdee, Director of the Thai Public Relations Department, Museum and Archive; Mr. Dome Sukvong, Director, Thai Film Archive; Mr. Andrew Henderson, UNESCO Bangkok; Mr. Sanchai Chotirosseranee, Deputy Director, Thai Film Archive.

-----

วันมรดกโสตทัศน์โลก วันที่ 27 ตุลาคม 2559 : “เรื่องราวของท่าน พึงอย่าทำหาย”

หน่วยงานทีทำหน้าที่อนุรักษ์ทั้งของรัฐบาลและเอกชนเป็นเสมือนธนาคารที่รวบรวมความทรงจำร่วมกันของมนุษยชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล พวกเขาต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน”  อิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการยูเนสโก

สื่อโสตทัศน์ เช่น ภาพยนตร์ รายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์ สื่อบันทึกเสียงและภาพ ล้วนแล้วเป็นสื่อปฐมภูมิที่บันทึกความเป็นไปของศตวรรษที่ 20 และ 21

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สื่อบันทึกเสียงและภาพมีส่วนทำให้คนเข้าใจความทรงจำทั้งของตัวเองและสังคม อัตลักษณ์ของชาติ ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม มรดกสื่อโสตทัศน์จำนวนมากของโลกรวมไปถึงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้สูญหายไปอย่างไม่สามารถแก้ไขอะไร ทั้งจากถูกทิ้งขว้าง การทำลาย การเสื่อมสภาพ และการเทคโนโลยีที่ล้าหลัง ซึ่งทำให้ความทรงจำของมนุษยชาติร่อยหรอลง

จำนวนที่สูญหายจะมากขึ้นเรื่อยๆ หากพวกเราไม่รีบดำเนินการเพื่อปกป้องสื่อมรดกโสตทัศน์ของเรา

นี่คือเหตุผลที่งานของหน่วยงานอย่างหอภาพยนตร์ถึงมีความสำคัญอย่างมาก และ ทำไมหน่วยงานยูเนสโกถึงต้องสร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของการปกป้องและการอนุรักษ์มรดกโสตทัศน์ผ่านโครงการ Memory of the World และ การริเริ่มอื่นๆ เช่น การจัดพิมพ์ Audiovisual Archiving : Philosophy and Principles (การอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ : ปรัชญาและหลักการ)

วันมรดกโสตทัศน์โลกเป็นโอกาสที่จะสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสื่อโสตทัศน์และช่วยให้มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับการอนุรักษ์เพื่อชนรุ่นหลังต่อไป

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Mr. Andrew Herderson งาน Communication and Information, ยูเนสโก กรุงเทพ อีเมล์ a.henderson@unesco.org

  

 

A stirring testament to just how precious our audiovisual heritage is, this video is a chronological sampling of audio, radio, film and television inscriptions on the International UNESCO Memory of the World Register.

มรดกความทรงจาโลก : เส้นทางของสื่อโสตทัศน์
วีดิทัศน์รวบรวมตัวอย่างเสียง รายการวิทยุ ภาพยนตร์ และ รายการโทรทัศน์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจาโลกของยูเนสโก

Produced by: Memory of the World Committee for Asia and the Pacific, 201626.10.2016