Follow Us:

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนมัคคุเทศก์ (Training of Trainers) โครงการพัฒนามัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลกในเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

องค์การยูเนสโกและอพท. ประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนมัคคุเทศก์ (Training of Trainers) ในโครงการพัฒนามัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก ในเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

ความเป็นมาของโครงการพัฒนามัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลกในเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศให้เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารซึ่งประกอบไปด้วยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กำแพงเพชรและศรีสัชนาลัยเป็นแหล่งมรดกโลกในปีพ.ศ.๒๕๓๔ โบราณสถานแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ และเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะและสถาปัตยกรรมสุโขทัย

ในปัจจุบัน เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศและยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ในโครงการพัฒนามัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลกในเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างผู้ฝึกสอนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและการพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ให้มีความชำนาญเรื่องมรดกโลกและวิถีชีวิตชุมชนเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของมรดกโลกควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การยูเนสโกและอพท.โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนมัคคุเทศก์ (Training of Trainers) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒-๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรตามเอกสารที่แนบมานี้ 

ทั้งนี้ ผู้จัดโครงการการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนมัคคุเทศก์ (Training of Trainers) จะอำนวยความสะดวกด้านอาหาร ที่พัก การเดินทางไปยังสถานที่อบรมต่างๆ และอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการอบรม

ผู้ที่จบการอบรมจากหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรจากองค์การยูเนสโก อพท. และมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมถึงโอกาสในการเป็นผู้ฝึกสอนในโครงการพัฒนามัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลกในเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ที่จะจัดขึ้น ๓ ครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนามัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก หรือ Cultural Heritage Specialist Guides ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ได้ที่ www.unescobkk.org/culture/wh/cultural-heritage-specialist-guides

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนมัคคุเทศก์ (Training of Trainers)

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานอย่างน้อยหนึ่งข้อจากข้อดังต่อไปนี้

๑. เป็นมัคคุเทศก์ที่มีใบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ที่รับรองโดยสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และมีประสบการณ์การทำงานเป็นมัคคุเทศก์อาชีพในพื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอย่างน้อยเป็นเวลา ๑๐ ปี

๒. เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือและสอนวิชาเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวและ/หรือการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม (กรุณาดูรายการสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญข้างล่างนี้)

๓. เป็นบุคลากรในองค์กรรัฐหรือเอกชนที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยว หรือการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม (กรุณาดูรายการสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญข้างล่างนี้)

ทั้งนี้ ผู้ใดที่มีประสบการณ์หรือทักษะในการสอนหรืออบรมมัคคุเทศก์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายการสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญ

รายการสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญตามที่ระบุในคุณสมบัติข้างต้นประกอบด้วย

- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก

- การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

- การบริหารจัดการประสบการณ์ผู้เยี่ยมเยือนในแหล่งท่องเที่ยว

- การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

- การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

- ประวัติศาสตร์ ความสำคัญ ความแท้และดั้งเดิมของแหล่งมรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร

- วัฒนธรรมท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นบริเวณภาคเหนือตอนล่าง

การสมัคร

วันปิดรับใบสมัคร: วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เอกสารประกอบการสมัครมีดังต่อไปนี้

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนมัคคุเทศก์ (Training of Trainers) โครงการพัฒนามัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

- รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาหลักฐานการศึกษา

- สำเนาใบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ที่รับรองโดยกรมการท่องเที่ยว (หากมี)

- ประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (หากมี)

ช่องทางในการส่งเอกสารประกอบการสมัคร กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์มาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางโทรสารหรืออีเมล์

กรุณาส่งโทรสารเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมาที่ ลินินา พุทธิธาร แผนกวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก โทรสาร ๐๒ ๓๙๑ ๐๘๖๖ หรือ สแกนและอีเมล์เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมาที่ ลินินา พุทธิธาร l.phuttitarn@unesco.org

2. ยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ที่ใดที่หนึ่งดังต่อไปนี้

สำนักงานองค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร

คุณลินินา พุทธิธาร

แผนกวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อาคาร ๔ ๙๒๘ ถนนสุขุมวิท ๔๐ พระโขนง คลองเตย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๙๑ ๐๘๖๖ ต่อ ๕๑๐

โทรสาร ๐๒ ๓๙๑ ๐๘๖๖

หรือ

สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท. ๔)

คุณสุกัลยา กรรณสมบัติ หรือ คุณอมรรัตน์ โพธินรินทร์

๕๕/๑๓ ถนนจรดวิถีถ่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๕๖๑ ๐๔๘๑-๒

การคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติที่ระบุในเอกสารประกอบการสมัครข้างต้นเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนมัคคุเทศก์ (Training of Trainers) โครงการพัฒนามัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร โดยรับผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนจำกัด

ทั้งนี้ให้คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ลินินา พุทธิธาร แผนกวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก โทรศัพท์ ๐๒ ๓๙๑ ๐๘๖๖ ต่อ ๕๑๐ หรืออีเมล์ l.phuttitarn@unesco.org02.02.2015