Follow Us:

Publication: Water Ethics and Water Resource Management

Jie Liu, Amarbayasgalan Dorjderem, Jinhua Fu, Xiaohui Lei, Huajie Liu, Darryl Macer, Qingju Qiao, Amy Sun, Keisuke Tachiyama, Lilin Yu and Yi Zheng. 2011. Water Ethics and Water Resource Management. Bangkok, Regional Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific (RUSHSAP), UNESCO Bangkok. v + 73 pp.

ISBN 978-92-9223-358-7 (Print version)
ISBN 978-92-9223-359-4 (Electronic version

 23.10.2010