Follow Us:

แผนกประจำภูมิภาคทางด้านสังคมและมนุษย์ศาสตร์ในเอเชียและแปซิฟิก

ภายใต้คำสั่งทั้งหมดขององค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) หรือยูเนสโกเพื่อที่จะสร้างความสงบในจิตใจของผู้ชายและผู้หญิง ในส่วนของสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์นั้นพยายามที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับทางด้านความรู้ ทางด้านมาตรฐานต่างๆ การร่วมมือทางด้านสติปัญญาเพื่อที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนรูปทางด้านสังคม คุณค่าของความยุติธรรม อิสรภาพและเกียรติของมนุษย์สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ในการไล่ล่าสู่วัตถุประสงค์นี้ แผนกนี้ได้ทำงานภายใต้สามโครงสร้างหลัก:

"การเรียนรู้มันคืออะไร" -> สนับสนุนการวิจัยจากการสังเกตหรือประสบการณ์
"การคาดการณ์ว่าสามารถเป็นไปได้ในทางไหน" -> สนับสนุนการสะท้อนทางด้านปรัชญาและการศึกษาโดยยึดอนาคตเป็นหลัก
"การพิจารณาว่าควรเป็นอย่างไร" -> การพัฒนาและการสนับสนุนมาตรฐานสากลเพื่อที่จะเขียนข้อแนะแนวทางสำหรับนโยบายต่างๆและการดำเนินการ

การวาดภาพจากทัศนะอันนี้ แผนกประจำภูมิภาคทางด้านสังคมและมนุษย์ศาสตร์ในเอเชียและแปซิฟิกมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาและสนับสนุนนโยบายของสังคมที่ก่อให้เกิดความสงบ สิทธิมนุษย์ชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการให้อภัยซึ่งกันและกันภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกับ การเรียงลำดับความสำคัญของโปรแกรมต่างๆในด้านจริยธรรมและชีวภาพและจริยธรรมของด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นี่รวมถึงการศึกษาทางด้านจริยธรรมชีวภาพ จริยธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติการทางด้านมาตรฐานของคำว่าศีลธรรมในระดับสากลและตรวจสอบถึงการรวมในบริเวณต่างๆของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการให้ความสนใจในเรื่องของการสนทนาทางด้านปรัชญาระหว่างภูมิภาคต่างๆเพื่อที่จะค้นหาใหม่อีกครั้งในเรื่องคุณค่าทางด้านจริยธรรมและคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมจากการที่พวกเขาก้าวเข้าสู่สมัยนิยม จุดสนใจหลักๆของแผนกประจำภูมิภาคทางด้านสังคมและมนุษย์ศาสตร์ในเอเชียและแปซิฟิกนั้นรวมถึงสวัสดิการของบุคคลและการพัฒนาทางด้านสังคม การลดความยากจน การอพยพ การจัดการทางด้านทรัพยากรน้ำ การปกครอง ยุวชน กีฬา การกระจายสารสนเทศ และการวิจัยและการอบรมก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าอย่างอื่น

แผนกประจำภูมิภาคทางด้านสังคมและมนุษย์ศาสตร์ในเอเชียและแปซิฟิกทำงานกับประชาสังคม วิทยาการ รัฐบาลและผู้ร่วมงานด้วยความสมัครใจอื่นๆเพื่อที่จะเชื่อมการวิจัยเข้ากับการออกนโยบาย และการกระทำทางด้านศีลธรรมสำหรับชุมชนต่างๆ ในยุคสมัยของการเติบโตอย่างรวดเร็วของโลกาภิวัตร แผนกประจำภูมิภาคทางด้านสังคมและมนุษย์ศาสตร์ในเอเชียและแปซิฟิกมุ่งที่จะพัฒนาและสนับสนุนทางด้านนโยบายทางด้านสังคมที่จะสร้างความสงบสุข สิทธิมนุษย์ชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการให้อภัยซึ่งกันและกัน การที่จะประสบผลสำเร็จในเป้าหมายนี้นั้น กิจกรรมทางด้านนโยบายสังคมจะต้องมอบโอกาสและให้อำนาจกับปวงชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งหลักๆทั้งในด้านสังคม ด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม