Follow Us:

Các chương trình của UNESCO

Chương trình cải cách giáo dục cho phát triển khu vực châu Á và Thái Bình Dương (Asia and Pacific Programme of Educational Innovation for Development - APEID)

Tăng cường năng lực của các nước thành viên nhằm xây dựng và áp dụng cải cách giáo dục cho phát triển kinh tế xã hội và con người bền vững


APEID được phát động như một chương trình liên quốc gia của UNESCO vào năm 1973 với nhiệm vụ là tăng cường năng lực của các nước thành viên nhằm xây dựng và áp dụng cải cách giáo dục để đạt được mục tiêu phát triển quốc gia.


Mục tiêu chính của APEID là:


(i) khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho những hoạt động đổi mới nhằm nâng cao tính công bằng và chất lượng giáo dục,

(ii) tăng cường năng lực của các nước thành viên trong việc thực hiện các hoạt động cải cách ở tất cả các lĩnh vực chương trình, và

(iii) khuyến khích hợp tác kỹ thuật liên quốc gia và chia sẻ những kinh nghiệm cải cách thành công trong các lĩnh vực như phát triển chương trình, giáo dục và đạo kỹ thuật và nghề và giáo dục đại học.


Một lĩnh vực trọng tâm đặc biệt là Giáo dục cho phát triển bền vững(ESD), nỗ lực nhằm tạo ra một thế giới mà ở đó mọi người đều có cơ hội được hưởng lợi từ giáo dục và học hỏi những giá trị, hành vi và cách sống cần thiết cho một tương lai bền vững và cho cải cách xã hội tích cực. Bộ phận ESD trong APEID đang điều phối một hoạt động trong khu vực góp phần vào Thập kỷ giáo dục cho phát triển bền vững mà UNESCO đang là đầu mối toàn cầu.


Một lĩnh vực xuyên suốt khác trong APEID là chương trình ICT trong giáo dục. Chương trình này được đề xuất nhằm đáp lại sự nhất trí của các nước thành viên UNESCO tại Hội nghị chung lần thứ 31 là cần phải hành động để khai thác công nghệ thông tin liên lạc (ICT), nhằm cải thiện cơ hội tiếp cận và chất lượng giáo dục, cũng như hỗ trợ các hoạt động khoa học và đẩy mạnh văn hóa địa phương. Chương trình ICT trong giáo dục dựa trên cơ sở cho rằng việc sử dụng hợp lý và sáng tạo ICT trong giáo dục có thể giúp giảm bớt những bất công bằng về cơ hội tiếp cận giáo dục, có thể cải thiện chất lượng dạy và học, khuyến khích sự sáng tạo, tư duy mang tính phê bình và học cách học. Chương trình chủ yếu được hỗ trợ bởi Quỹ tín thác Nhật Bản với sự tài trợ bổ sung của khu vực tư nhân.


Chương trình giáo dục cho mọi người khu vực châu Á và Thái Bình Dương (Asia and Pacific Programme of Education for All- APPEAL)

Đẩy mạnh xóa mù chữ, giáo dục tiểu học và giáo dục thường xuyên


Chương trình giáo dục cho mọi người khu vực châu Á và Thái Bình Dương (The Asia and Pacific Programme of Education for All – APPEAL) là một chương trình hợp tác khu vực được thiết kế nhằm đẩy mạnh xóa mù chữ, chăm sóc và giáo dục mầm non (ECCE), giáo dục tiểu học và giáo dục thường xuyên như những bộ phận cấu thành giáo dục cơ bản và học tập suốt đời theo nguyên lý phương pháp tiếp cận giáo dục dựa trên quyền con người. Các chiến lược của APPEAL nhấn mạnh lồng ghép giới, sự tham gia của cộng đồng, hòa nhập, xây dựng mạng lưới, sử dụng ICT hợp lý và cải cách các phương pháp tiếp cận chính quy và không chính quy trong giáo dục, đặc biệt là đối với các nhóm thiệt thòi. APPEAL khuyến khích giáo dục đa ngôn ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ (MLE) như một công cụ mạnh giúp nâng cao chất lượng giáo dục cũng như giúp tạo cầu nối hiệu quả cho những người nói tiếng dân tộc đến với xã hội rộng hơn.


Khi thực hiện các chương trình của mình, ưu tiên việc tiếp cận với các nhóm thiệt thòi và yếu thế: phụ nữ và trẻ em gái, người nghèo, dân tộc thiểu số và người khuyết tật.


Đã xây dựng mạng lưới trong hoạt động của APPEAL ở những lĩnh vực cụ thể. Các mạng lưới này bao gồm ARTC (về chống mù chữ và giáo dục thường xuyên), GENIA (về giới) và EENET (về giáo dục hòa nhập).


Thông tin liên lạc

Xây dựng xã hội tri thức hòa nhập thông qua thông tin liên lạc


Theo chiến lược và khuyến nghị trong Báo cáo thế giới của UNESCO “Hướng tới xã hội tri thức”, Bộ phận thông tin liên lạc giúp các nước khuyến khích ý tưởng tự do, phổ cập thông tin và tự do thể hiện. Bộ phận hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng thông tin và phương tiện thông tin đại chúng, dịch vụ, đào tạo cán bộ chuyên môn về thông tin và phương tiện thông tin đại chúng. Các điểm giao lưu trong cộng đồng, đài tiếng nói và truyền hình cộng đồng sử dụng ICT để tăng cường cơ hội tiếp cận của cộng đồng nông thôn với thông tin và tri thức cũng như cải thiện sự đóng góp của họ vào việc xây dựng xã hội tri thức. Khuyến khích tự do thể hiện, Bộ phận thông tin liên lạc phối hợp với chuyên gia giáo dục và cán bộ thư viện trong việc thực hiện các chương trình về thông tin và phương tiện thông tin đại chúng, giúp tăng quyền cho thanh niên với những kỹ năng cần thiết để tham gia vào xã hội tri thức. Với sự sẵn có của ICT, kiến thức truyền thống có trong các văn bản cũ không chỉ được bảo tồn mà còn được phân phối rộng rãi hơn với những hình thức mới.

 


Bộ phận chính sách và cải cách giáo dục

Hỗ trợ nghiên cứu hoạt động để cung cấp thông tin xây dựng chính sách quốc gia và xây dựng năng lực phát triển và cải cách lĩnh vực giáo dục
Bộ phận chính sách và cải cách giáo dục chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích nghiên cứu định hướng chính sách, cung cấp thông tin và tư vấn cho chính phủ các nước về chính sách và cải cách giáo dục. Các hoạt động thực hiện theo phương pháp có sự tham gia bao gồm: phối hợp/thực hiện nghiên cứu về các chủ đề liên quan đến chính sách; tổ chức các hội thảo đào tạo/tập huấn và sản xuất tài liệu giúp tăng cường năng lực thể chế để xây dựng và thực hiện chính sách tốt hơn ở cấp trung ương và địa phương; và cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật về phân tích, cải cách và quản lý nguồn lực giáo dục cho các chính phủ và đối tác phát triển. Bộ phận chính sách và cải cách giáo dục giúp huy động nguồn lực cho giáo dục trên toàn khu vực và tăng tối đa việc sử dụng thông qua phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Liên hiệp quốc, các ngân hàng phát triển và nhà tài trợ song phương.

 


Bộ phận điều phối HIV/AIDS và sức khỏe học đường (HIV/AIDS Coordination and School Health Unit)

Một phương pháp tiếp cận bền vững: Giáo dục về phòng chống HIV, điều trị và chăm sóc


Bộ phận điều phối HIV/AIDS và sức khỏe học đường chịu trách nhiệm điều phối các nỗ lực của UNESCO về HIV và AIDS ở cả văn phòng khu vực và các nước. Chiến lược của chúng tôi là nâng cao sự tham gia và hợp tác của tất cả các bộ phận của UNESCO, phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong khu vực để giải quyết vấn đề HIV và AIDS và nâng cao sức khỏe học đường.


Bộ phận chú trọng đến việc nâng cao năng lực của ngành giáo dục. Bộ phận cung cấp hỗ trợ về lập kế hoạch chiến lược, xây dựng chương trình, đào tạo giáo viên, giám sát và đánh giá. Bộ phận xây dựng các tài liệu tuyên truyền và công cụ giáo dục cho các bộ, trường, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ quan khác. Bộ phận cũng nhân rộng thông tin và khuyến khích chia sẻ tri thức.


Phòng sức khỏe sinh sản và sức khỏe giới tính thành niên (Adolescent Reproductive and Sexual Health - ARSH) là một phần trong hoạt động tổng thể về HIV và AIDS của UNESCO Bangkok. Phòng này hỗ trợ việc thúc đẩy, lập kế hoạch, thực hiện và triển khai các chương trình và chính sách sức khỏe sinh sản và sức khỏe giới tính thành niên (ARSH); và đã xây dựng các tài liệu hướng dẫn tuyên truyền dựa trên lòng tin cho Philippines (Thiên chúa giáo), Indonesia (Hồi giáo) và Thái Lan (Phật giáo).


Bộ phận khoa học xã hội và con người khu vực châu Á Thái Bình Dương (Regional Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific -RUSHSAP)

Cải cách xã hội để thực hiện công bằng và giá trị


Bộ phận khoa học xã hội và con người mong muốn phát triển kiến thức, chuẩn mực và hợp tác về tri thức, tạo điều kiện thuận lợi cho những cải cách xã hội mà ở đó những giá trị về công bằng, tự do và giá trị con người có thể được nhận thức một cách đầy đủ.  
RUSHSAP xây dựng và thúc đẩy các chính sách xã hội nhằm tăng cường hòa bình và quyền con người với nhiều đối tác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương với các chương trình ưu tiên về nguyên tắc đạo đức sinh học và nguyên tắc đạo đức của khoa học và công nghệ. Điều này bao gồm giáo dục nguyên tắc đạo đức sinh học, thực hiện và xem xét chuẩn mực đạo đức quốc tế. Chú ý đến những đối thoại mang tính triết học giữa các khu vực khác nhau nhằm tìm lại những giá trị đạo đức và văn hóa khi đối diện với sự hiện đại. Các lĩnh vực trọng tâm của bộ phận này bao gồm an ninh con người và phát triển xã hội, xóa đói giảm nghèo, di cư, nguyên tắc đạo đức môi trường, thanh niên, nghiên cứu và đào tạo.

 


Văn hóa

Khuyến khích sáng tạo văn hóa và bảo vệ di sản thế giới


UNESCO là cơ quan của Liên hiệp quốc có nhiệm vụ cụ thể là khuyến khích sáng tạo và bảo vệ di sản văn hóa, thiên nhiên giàu có và đa dạng của thế giới. Trong một khu vực châu Á Thái Bình Dương đang thay đổi nhanh chóng, UNESCO có vai trò đặc biệt trong việc cải thiện những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa trong khi vẫn thúc đẩy phát triển xã hội và kinh tế bền vững dựa trên một chiến lược làm tăng tối đa di sản văn hóa và con người đặc trưng của mỗi cộng đồng.

Trên toàn cầu, chương trình của Bộ phận văn hóa của UNESCO có ba mục tiêu chiến lược liên quan đến nhau:
- Hỗ trợ việc xây dựng, thông qua và thực hiện các công cụ đề ra chuẩn trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là bảo vệ di sản văn hóa
- Bảo vệ sự đa dạng văn hóa và khuyến khích việc có nhiều tiếng nói và đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh
- Tăng cường mối liên hệ giữa văn hóa và phát triển thông qua xây dựng năng lực và chia sẻ tri thức.
 


Quản lý thông tin và tri thức (Information and Knowledge Management -IKM)

 

Quản lý thông tin là mối quan tâm của Bộ phận IKM. Sử dụng kinh nghiệm chuyên môn và cơ sở vật chất sẵn có, IKM thiết kế, biên tập và xuất bản các tài liệu dưới dạng in ra và dạng pdf lên đến 40 chuyên khảo một năm. Các tài liệu dưới dạng pdf là một bộ sưu tập quan trọng trong thư viện trực tuyến trên trang web của chúng tôi. Thư viện trực tuyến là nơi cung cấp cơ hội tiếp cận với cơ sở dữ liệu của UNESCO và kết nối với nhiều công cụ tham khảo. Thông qua Nhóm thông tin công chúng, thông điệp và kinh nghiệm chuyên môn của UNESCO đến được với đông đảo độc giả thông qua các phương tiện báo chữ và báo hình, hội nghị và triển lãm. Bộ phận IKM cũng quản lý trang web của UNESCO Bangkok – nguồn tin tức chính về hoạt động Văn phòng khu vực: www.unescobkk.org.