Follow Us:

Bộ phận HIV và Tăng cường sức khỏe (HP2) của UNESCO cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho những dự án cấp quốc gia và khu vực về HIV và AIDS và giáo dục, văn hóa và khoa học xã hội. Bộ phận đã được thành lập nhằm tăng cường và mở rộng khả năng đáp ứng của UNESCO đối với vấn đề HIV/AIDS ở ở cấp quốc gia và khu vực. Xây dựng năng lực, thu thập/chia sẻ thông tin và tuyên truyền là ba chiến lược chính xuyên suốt trong quá trình mở rộng hoạt động của UNESCO trong khu vực.