Follow Us:

Trung tâm thông tin HIV và AIDS (HIV and AIDS Clearinghouse)

Bộ phận này đáp ứng nhu cầu thông tin của các khách hàng chuyên về giáo dục phòng chống HIV/AIDS. Bộ phận này nhận được sự hỗ trợ một phần của Ngân hàng Phát triển châu Á Quỹ UNAIDS UBW.

Những điều mà Bộ phận HIV và AIDS có thể làm cho bạn

Chú trọng vào giáo dục phòng chống, Bộ phận –

  • cung cấp thông tin và tìm kiếm tài liệu
  • cung cấp các tài liệu được in ra khi có yêu cầu (tôn trọng bản quyền)
  • sản xuất và phân phát lịch hàng quý về các sự kiện liên quan đến HIV/AIDS và bản tin cập nhật hàng tháng về bộ phận HIV/AIDS
  • tạo ra và cung cấp các dịch vụ thông báo tin tức
  • hỗ trợ việc thiết lập mạng lưới hoạt động và dịch vụ giới thiệu

duy trì dịch vụ đăng ký thông qua việc cung cấp cho thành viên đăng ký các sản phẩm thông tin của bộ phận này.