Follow Us:

Phòng Báo chí

Phòng các dịch vụ thông tin công chúng quản lý mối quan hệ thông tin đại chúng của Văn phòng Giáo dục UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương. Phòng này thuộc Bộ phận quản lý thông tin và tri thức, và là cầu nối giữa công chúng, các cơ quan Liên hiệp quốc, khu vực tư nhân, nhà tài trợ và nhiều đối tượng chuyên môn khác.
 
Phòng các dịch vụ thông tin công chúng cung cấp nội dung cho phòng báo chí trực tuyến, đưa ra các thông cáo báo chí và chuyên mục, phát hành bản tin UNESCO Bangkok hàng quý và có thể tải miễn phí.
 
Nhóm làm việc về thông tin công chúng giúp cho công tác thông tin đại chúng bằng cách tổ chức tập huấn, đi thực địa, soạn thảo các thông cáo báo chí và chuyên mục về hoạt động của văn phòng khu vực.
 
Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc đăng ký dịch vụ cập nhật thông tin qua thư điện tự của UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương.