Follow Us:

Phòng khoa học xã hội và con người khu vực châu Á và Thái Bình Dương (RUSHSAP)

Trong khuôn khổ nhiệm vụ chung của UNESCO là xây dựng hòa bình trong trí óc con người, RUSHSAP mong muốn phát triển kiến thức, chuẩn mực và hợp tác về tri thức, tạo điều kiện thuận lợi cho những cải cách xã hội mà ở đó những giá trị về công bằng, tự do và giá trị con người có thể được nhận thức một cách đầy đủ. Trong quá trình theo đuổi mục tiêu này, Bộ phận này hoạt động theo ba hướng chính:

"Học về nội dung" -> khuyến khích nghiên cứu thực nghiệm


"Dự đoán nội dung" -> khuyến khích đánh giá triết học và nghiên cứu định hướng tương lai  


"Quyết định nội dung" -> xây dựng và khuyến khích chuẩn quốc tế nhằm đưa ra các khuyến nghị về chính sách và hành động.


Dựa trên tầm nhìn tổng thể này, RUSHSAP mong muốn xây dựng và thúc đẩy các chính sách xã hội nhằm tăng cường hòa bình, quyền con người, quản lý dân chủ và sự khoan dung trong khu vực châu Á Thái Bình Dương với các chương trình ưu tiên về nguyên tắc đạo đức sinh học và nguyên tắc đạo đức của khoa học và công nghệ. 

Điều này bao gồm giáo dục nguyên tắc đạo đức sinh học, nguyên tắc đạo đức môi trường, thực hiện chuẩn mực đạo đức quốc tế và xem xét nguyên tắc đạo đức của các lĩnh vực khoa học và công nghệ đang nổi. Chú ý đến những đối thoại mang tính triết học giữa các khu vực khác nhau nhằm tìm lại những giá trị đạo đức và văn hóa khi đối diện với sự hiện đại. Các lĩnh vực trọng tâm của bộ phận này bao gồm an sinh con người và phát triển xã hội, xóa đói giảm nghèo, di cư, quản lý nguồn nước, quản trị, thanh niên, thể thao, nhân rộng thông tin, nghiên cứu và đào tạo.

RUSHSAP làm việc với xã hội dân sự, các viện hàn lâm, chính phủ và các đối tác khác nhằm kết nối giữa nghiên cứu với hoạch định chính sách tốt và với thực tiễn đạo đức cho mỗi cộng đồng. Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa nhanh chóng, RUSHSAP mong muốn xây dựng và thúc đẩy các chính sách xã hội nhằm gìn giữ hòa bình, quyền con người, quản lý dân chủ, đạo đức và sự khoan dung. Để đạt được mục tiêu này, các hoạt động chính sách xã hội phải tạo cơ hội và tăng quyền cho tất cả mọi người, đặc biệt là trong thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ về xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa.